Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – inleiding

Toepassingsgebied: deze algemene voorwaarden gelden voor de bestelling van eender welk product op de internetsite van de vennootschap Nectar and Co cvba (hierna genoemd Nectar), opgenomen in het rechtspersonenregister onder het nummer BE0867 410 523. De maatschappelijke zetel is gelegen te 5380 Fernelmont, rue Trou du Sart 8, België. E-mail : compta@nectar-co.com

Iedere bestelling van een product uit de online webshop www.nectar-co.com, impliceert de aanvaarding van de geldende algemene voorwaarden.

Bijgevolg verklaart de klant dat hij/zij perfect op de hoogte is dat de aanvaarding van de geldende algemene voorwaarden niet moet bevestigd worden met een handgeschreven handtekening wanneer de klant online producten  uit de webshop wenst te bestellen.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen

De klant kan de geldende algemene voorwaarden opslaan of afdrukken. Hij/zij is echter volledig verantwoordelijk voor het opslaan van de gepubliceerde voorwaarden.

Nectar mag deze geldende algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde wijzigen behoudens deze wijzigingen gepubliceerd worden op de site. Desalniettemin vallen de lopende contracten onder de voorwaarden die gelden wanneer de verkoop afgesloten werd. U consulteert dus best regelmatig de laatste versie van de algemene verkoopsvoorwaarden die permanent op de site kunnen geraadpleegd worden.

2.2. Definities

Met ‘consument’ wordt ieder natuurlijk of rechtspersoon bedoelt die producten of diensten van de site aankoopt of gebruikt voor niet-professionele doeleinden. De klant beschikt dus als consument over bepaalde rechten, die in vraag kunnen worden gesteld wanneer de aangekochte producten of diensten van de site in feite gebruikt worden voor professionele doeleinden.

Met ‘professional’ bedoelen we iedere persoon die niet beantwoordt aan de bovenstaande omschrijving van een consument.

Artikel 3 – Afsluiten van de online verkoop

De productcatalogus en de productbeschrijvingen op www.nectar-co.com stellen niet het exacte aanbod voor. Het volstaat dus niet een bestelformulier in te vullen op de site om de verkoop af te sluiten. De verkoop is pas afgesloten wanneer er een bevestigingsmail wordt ontvangen.

Uit klantveiligheid en -betrouwbaarheid, behoudt Nectar zich het recht de klant bijkomende informatie te vragen en de bestelling te weigeren bij gebrek aan een passend antwoord of als Nectar over onvoldoende informatie beschikt. Nectar kan eveneens bestellingen weigeren wanneer blijkt dat de koper de intentie heeft de producten door te verkopen.

Artikel 4 – Bevestiging van bestelling
Zoals beschreven in het contract, wordt er ten laatste bij levering een bevestiging via e-mail verstuurd.

Artikel 5 – Achat Nectar zal tegemoet komen aan uw bestelling afhankelijk van de beschikbare voorraad of onder voorbehoud van de beschikbare voorraad bij de leveranciers. De leveringstermijn binnen België bedraagt 48u/72u. Als echter blijkt dat de producten na uw bestelling niet meer leverbaar zijn, brengt Nectar u daarvan op de hoogte via e-mail en stellen wij u voor uw bestelling te wijzigen of te annuleren.

Artikel 6 – Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de producten wordt steeds duidelijk aangegeven op onze site. In principe is ieder product onmiddellijk leverbaar wanneer het als ‘voorradig’ bestempeld wordt. Nectar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de voorraad niet overeenkomt met wat aangegeven is op de site op datum van bestelling. Normaal gezien, duiden we aan op onze site wanneer een product niet meer leverbaar is.

Als Nectar een product echter niet binnen een aanvaardbare termijn kan bestellen bij de leveranciers (omdat de voorraad er eveneens uitgeput is bijvoorbeeld), zal ze de klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail. Deze laatste kan er, op basis van deze nieuwe informatie, vervolgens voor kiezen zijn bestelling te annuleren of te wijzigen. In geval van annulering, zal er hiervoor geen enkele boete  worden aangerekend.

Nectar behoudt zich het recht de producten in twee of meerdere zendingen te leveren als een van de producten niet beschikbaar was. Er zal hiervoor geen toeslag worden aangerekend aan de klant (hij/zij betaalt enkel de verzendingskosten die aangegeven waren bij de bestelling).

Artikel 7 – Eigendomsoverdracht

In afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte of geleverde producten exclusief eigendom van Nectar tot de bestelling volledig betaald is.

De risico’s van de eigendomsoverdracht van de producten verschillen naargelang de klant ervoor kiest zijn bestelling met een niet-beveiligde zending (de post) of beveiligde zending te laten versturen.

Als de bestelling met de post wordt verstuurd, vallen alle risico’s op verlies en schade aan de producten ten laste van de klant vanaf het moment van de bestelling. De aangekochte artikels worden dus op het risico van de koper verstuurd.

Als de klant kiest voor een beveiligde zending, staat Nectar in voor de kosten van eender welke schade aan het product (diefstal, schade, ontbrekende producten). In dat geval, betaalt de firma eveneens de verzendingskosten terug.

Artikel 8 – Prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in EURO, inclusief btw, exclusief verzendingskosten. De verzendings- en transportkosten vallen ten laste van de klant (behoudens speciale voorwaarden op de site). Ze worden aangegeven, rekening houdende met de informatie van de klant inzake de levering.

Nectar behoudt zich het recht de prijzen te allen tijde aan te passen. Nectar hanteert echter wel de prijzen die gelden op het moment van uw bestelling.

Artikel 9 – Betaling

U dient het totale bedrag te betalen op het moment van uw bestelling.

Het gestorte bedrag wordt geenszins beschouwd als waarborg of voorschot. Alle bestellingen moeten in EURO betaald worden. Om uw bestelling te betalen, kunt u gebruik maken van de volgende betalingsmogelijkheden:

-via kredietkaart (Visa)

-via PayPal

-via bankoverschrijving op de rekening van Nectar

In geval de klant voor de laatste optie kiest, worden de producten 5 werkdagen vanaf de dag van de bestelling gereserveerd voor de klant, in afwachting van de betaling. Na het verstrijken van deze termijn, kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

U belooft Nectar dat u beschikt over de nodige machtigingen voor de gekozen betalingsoptie bij het plaatsen van uw bestelling. In geval de betaling  van de verschuldigde som uitblijft (of in geval de betaling wordt uitgesteld), behoudt Nectar zich het recht alle bestellingen en/of leveringen, ongeacht het type of de graad van behandeling, uit te stellen of te annuleren. De levering van iedere nieuwe bestelling kan uitgesteld worden in geval van een laattijdige betaling van de vorige bestelling en dat ongeacht de geldende bepalingen. Nectar behoudt zich het recht een kopie te vragen van uw identiteitskaart en/of bankuittreksel voor iedere betaling met een kredietkaart.

Artikel 10 – Levering

10.1. - Algemeen

De aangekochte producten op de site van Nectar worden alleen in België geleverd. Ze worden geleverd op het adres die op de bestelbon staat. De levertermijn die bij het artikel staat is een indicatieve termijn die overeenstemt met de verzendingstermijn en de termijn nodig voor de verzending.

Nectar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een laattijdige levering door de post. De bestelling zal niet worden terugbetaald, zolang ze niet geretourneerd wordt naar de leverancier of zolang ze niet met vertraging aangekomen is bij de bestemmeling.

In geval van betaling met overschrijving, wordt de bestelling pas verwerkt na ontvangst van de betaling. Dat betekent dat de levertermijnen die in dat geval gehanteerd worden pas ingaan vanaf ontvangst van de betaling en bijgevolg kunnen afwijken van de termijnen vermeld op het moment van de bestelling. Als u – na betaling – uw bestelling wenst te annuleren en deze al verstuurd is, zal Nectar het product slechts terugbetalen na ontvangst ervan. Het wordt ten stelligste aanbevolen het product in zijn originele staat terug te sturen.

10.2. – Transferrisico

De risico’s verbonden aan uw producten worden overdragen bij aflevering van de Producten.

10.3 – Leveringsproblemen

Ieder gebrek aan het geleverde product (bijvoorbeeld : beschadigde verpakking, verpakking reeds geopend…) moet gemeld worden aan Nectar binnen de 3 dagen na ontvangst van het product. Naargelang de gevallen beschreven in artikel 7, mag u het product eventueel inwisselen of wordt het product terugbetaald volgens de voorwaarden van dat artikel.

Ieder probleem met de producten in het pakje (artikel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, ontbrekend artikel, levering die niet overeenkomt met de bestelling…) moet gemeld worden aan Nectar binnen de 14 dagen na ontvangst van het pakje. Nectar is niet meer verantwoordelijk voor meldingen na deze termijn, waardoor het artikel niet meer kan ingewisseld of terugbetaald worden.

10.4 – Conformiteit van de producten

Nectar betaalt de producten terug die niet overeenstemmen met uw bestelling of wisselt ze in. In dat geval vragen wij u ons alle details via e-mail op te sturen (compta@nectar-co.com) en het product/de producten terug te sturen naar Nectar. Nectar vervangt vervolgens de producten of betaalt ze terug, zoals u wenst. De aanvraag moet binnen de 14 werkdagen na de levering ingediend worden. Geen enkele andere klacht die ons buiten deze termijn bereikt, zal behandeld worden.

Het is ten zeerste aangewezen Nectar de producten in de originele staat terug te sturen met alle meegeleverde zaken (accessoires, verpakking, handleiding…). U geniet te allen tijde van de wettelijke garantiebepalingen wat betreft verborgen gebreken.

10.6 – Terugsturen van pakjes

BELANGRIJK: als de klant niet aanwezig is om de levering aan te nemen en het pakje niet afhaalt bij de post binnen de 15 dagen, wordt het teruggestuurd naar Nectar. In dat geval, stuurt Nectar het pakje alleen terug als het ontvangen werd in retour (of vergoed werd door de post in geval van verlies) en zullen de verzendingskosten van deze tweede zending gefactureerd worden aan de klant, zelfs al blijkt dat de post geen kennisgeving heeft nagelaten.

Artikel 11 – Garantie

11.1 De gekochte producten op de huidige site hebben een houdbaarheidsdatum van minstens één jaar, behoudens uitdrukkelijke vermelding op de bestelbon.

11.2 Lees de bijsluiter bij het product voor meer informatie over de fabrieksgarantie, die de wettelijke voorschriften van de huidige wetgeving volgt.

11.3 Eender welke vraag naar garantie moet, indien nodig, rechtstreeks gevraagd worden aan de fabrikant of uitgever conform de garantievoorschriften bij de gekochte producten, ofwel via Nectar per e-mail (compta@nectar-co.com) en dat, ten laatste 2 maanden na de vaststelling/ontdekking van een gebrek aan het product.

Artikel 12 – Recht van afstand

Volgens de wet van 14 juli 1991, heeft de consument het recht de verkoper te informeren dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder motief, binnen de 14 werkdagen volgend op de dag van levering.

Het is ten stelligste aangeraden de producten terug te sturen naar Nectar in een perfecte staat voor herverkoop, in de originele staat (verpakking, accessoires, handleiding), goed verzegeld vergezeld van een kopie van de factuur of leverbon binnen de 14 dagen.

Ieder onvolledig of beschadigd product waarvan de originele verpakking niet meer in goede staat is, wordt niet terugbetaald of ingewisseld.

De consument die wenst beroep te doen op dit recht, moet binnen de 14 werkdagen contact opnemen met Nectar via compta@nectar-co.com

Artikel 13 – Bewijs van transactie

Er kan beroep gedaan worden op de digitale registers die beheerd worden door de sterk beveiligde informaticasystemen van Nectar, als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De bestelbonnen en facturen worden op een betrouwbare en duurzame server bewaard en kunnen geraadpleegd worden als bewijsstuk.

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

14.1 De foto’s en teksten die de producten afbeelden en beschrijven die op de huidige site staan, zijn niet-bindend en puur informatief. Nectar is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de foto’s of teksten die op de huidige site staan. Nectar wijst alle verantwoordelijkheid af wat betreft de juistheid van de inhoud van de technische fiches en productbeschrijvingen geleverd door onze partners of leveranciers.

14.2 Zonder afbreuk te doen aan de huidige algemene voorwaarden, mag er geen enkele vraag over de geleverde producten, de niet-geleverde producten of dergelijke de aankoopprijs van de producten overstijgen die leidden tot het recht op schadevergoeding. Nectar kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of toevallige schade of schade van eender welke aard (zelfs al was of kon de oorsprong van de schade gekend zijn door Nectar) aan de producten, het gebruik ervan, de verkoop ervan of de internetsite.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Nectar stelt alles in het mogelijke om zijn plichten te vervullen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of uitblijven van de levering door omstandigheden buiten haar wil zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere die de productie, het transport of de levering van de producten verhinderen.

15.2 In geval van vertraging zal Nectar zo snel mogelijk aan haar verplichtingen tegemoet komen en behoudt ze zich het recht de resterende voorradige producten evenredig te verdelen onder haar klanten.

Artikel 16 – Bescherming van de gegevens

Door op onze site te bestellen, verklaart u zich akkoord dat Nectar de gegevens die op de bestelbon staan opslaat, verwerkt en gebruikt. Sommige informatie kan doorgestuurd worden naar de firma’s die de levering van de producten verzorgen. Door uw bestelling te plaatsen, en als u het zo aanduidt op de bestelbon, gaat u er ook akkoord mee dat Nectar deze gegevens doorstuurt naar andere firma’s die eveneens producten verkopen op de internetsite van Nectar, zodat u eveneens op de hoogte gehouden wordt van andere producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

Indien u niet wenst dat uw gegevens doorgegeven worden aan deze firma’s om u op de hoogte te houden van andere producten en diensten van Nectar of derden, moet u dit aanduiden in de desbetreffende rubriek op uw bestelbon. U kunt een kopie krijgen van de gegevens waarover wij beschikken door deze schriftelijk op te vragen. Als een van de door ons opgeslagen gegevens niet correct is, worden deze op schriftelijk verzoek van uwentwege aangepast.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

Nectar streeft ernaar alle geschillen met een minnelijke schikking te regelen. Als u niet tevreden bent over hoe het geschil werd geregeld en u wenst beroep te doen op de bevoegde rechtbanken, zijn de volgende regels van toepassing. Het contract geschiedt volgens de Belgische wetgeving. Iedere partij geeft exclusieve bevoegdheid zodat iedere rechtszaak kan behandeld worden door de rechtbanken van Namen (België).