Wedstrijd

Op 6 oktober 2020, vierde Nectar & co zijn 10-jarig bestaan, met mondkapje!

10 jaar heerlijke producten, 10 jaar ambachtelijke knowhow, 10 jaar selectie van de beste Europese en biologische imkers, dat moet gevierd worden!

Voor deze gelegenheid en in samenwerking met Cycles Saïtta, biedt Nectar&co u een Trek Marlin 4 fiets aan ter waarde van 499 € !

Ter gelegenheid van onze 10e verjaardag zijn er zes zeer smakelijke nieuwe producten gelanceerd!

Ze zijn reeds verkrijgbaar in de meeste biologische winkels en delicatessenwinkels.

Hoe doe je mee?

  1. Ga naar onze Facebook-pagina en like hem als je dat nog niet gedaan hebt!
  2. Post een foto gerelateerd aan de producten van het Nectar&co assortiment met de hashtag #dixansnectarandco als commentaar
  3. Op 02 april 2022 zal er een trekking plaatsvinden om de winnaar te bepalen
  4. Duur van de wedstrijd: van 01 augustus 2021 tot 01 april 2022.

 

Algemeen reglement van de vergelijkende onderzoeken

Dit reglement bevat de algemene regels die van toepassing zijn op elke door Nectar&co georganiseerde wedstrijd. Indien er voor een wedstrijd specifieke voorwaarden gelden, wordt daarin melding gemaakt van de onderhavige algemene regels en wordt zo nodig afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden.

1. Criteria voor deelname

De wedstrijden staan open voor alle personen die op het ogenblik van de wedstrijd meerderjarig zijn en in België verblijven.

In het bijzondere geval dat minderjarigen worden uitgenodigd aan prijsvragen deel te nemen, doen zij dit onder de verantwoordelijkheid van een volwassene.

2. Beschrijving van de voorwaarden voor deelname en selectie van de winnaars

De deelname aan de wedstrijden georganiseerd door Nectar&co gebeurt uitsluitend via internet, en meer bepaald op de sociale netwerken van Nectar&co. De selectie van de deelnemers gebeurt via de Facebook-pagina volgens de praktische voorwaarden van de wedstrijd. De winnaar wordt gekozen op basis van de praktische modaliteiten van de wedstrijd.

3. Data en duur van de wedstrijd

De data zullen per geval worden vastgesteld: zie de praktische details van de wedstrijd.

4. Beloningen

Voor elke operatie worden de te winnen beloningen duidelijk aangegeven. Deze beloningen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor een andere prijs of geld. Ze kunnen worden aangeboden door Nectar&co en/of een van haar partners, afhankelijk van de wedstrijd.

5. Procedures voor kennisgeving aan de winnaar en levering van de prijs

Deelnemers aan de wedstrijd erkennen dat ze kunnen worden gediskwalificeerd als ze niet binnen de 7 werkdagen reageren op een e-mail van de wedstrijdteams. De winnaars ontvangen hun prijs elektronisch of via een onafhankelijke bezorgdienst, afhankelijk van de prijs die voor de wedstrijd in kwestie is aangekondigd. Als de bezorgdienst het cadeau niet kan bezorgen, laat hij een bericht achter met zijn contactgegevens, zodat de winnaar rechtstreeks contact met hem kan opnemen om een nieuwe levering te regelen. Indien de winnaar niet binnen de termijn volgend op de eerste datum van het huisbezoek op deze kennisgeving reageert, wordt (worden) het (de) gewonnen cadeau(s) weer eigendom van Nectar&co of haar partners. Zodra de prijs of prijzen zijn afgeleverd, vallen ze onder de volledige verantwoordelijkheid van de winnaar.  Eventueel verlies of teruggave alsmede de daaraan verbonden kosten worden niet door Nectar&co ten laste genomen..

6. Specifieke beperkingen

Personeelsleden van Nectar&co en Bee Box World kunnen niet persoonlijk deelnemen aan wedstrijden van Nectar&co.

De deelname van minderjarigen is onderworpen aan de schriftelijke en voorafgaande toestemming van een ouder of een verantwoordelijke.

Tenzij anders vermeld, is slechts één deelname per persoon toegestaan. Elke deelname die in strijd is met dit beginsel zal als nietig worden beschouwd. Elke inzending waarbij een vermoeden van fraude bestaat, zal eveneens als nietig worden beschouwd.

In dit laatste geval behoudt Nectar&co zich het recht voor de van fraude verdachte perso(o)n(en) te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, onverminderd de aansprakelijkheid van de fraudeur(s). Onvolledige, onleesbare of foutieve contactgegevens worden als nietig beschouwd en leiden tot annulering van de deelname aan de wedstrijd. Nectar&co kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onleesbare antwoorden en/of het verloren gaan van door deelnemers verzonden elektronische post. Nectar&co kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van haar website, sociale netwerkplatformen, server- of postproblemen, eventuele technische storingen in verband met haar nieuwsbrieven, evenals andere gebeurtenissen die buiten de controle van de organisatoren vallen.

7. Klachtmodaliteiten

Elke betwisting of klacht in verband met de wedstrijden moet per e-mail worden gericht aan contact@nectar-co.com of per post aan Nectar&co scrl - Rue du Trou du Sart 8 - 5380 Fernelmont (België)

8. Verzoek om inlichtingen over de wedstrijd

Nectar&co zal reageren op verzoeken met betrekking tot de wedstrijd op het volgende adres: contact@nectar-co.com

9. Instemmings- en communicatieformulier en wedstrijdreglement

Deelname aan de wedstrijden van Nectar&co impliceert de aanvaarding van dit reglement.

Deze regels worden meegedeeld aan eenieder die daartoe een schriftelijk verzoek indient. Ze worden ook gepubliceerd op de website van Nectar&co en in een link die beschikbaar is op het deelnameformulier voor de wedstrijd.

10. Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, postadres, e-mail- en telefonische contactgegevens van de deelnemers) worden verwerkt in overeenstemming met EU-verordening nr. 2016/679 en alleen in het kader van de specifieke wedstrijd waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. De deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn recht van toegang, rectificatie, verzet, beperking, schrapping en gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen.  Voor elk verzoek betreffende de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens kan de deelnemer een e-mail sturen naar contact@nectar-co.com of naar het volgende postadres Nectar&co scrl - Rue du Trou du Sart 8 - 5380 Fernelmont (België).


Télécharger le fichier lié à cette page